גילוי נאות

לסוכנות זיקה , כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים ,
למוצרים פיננסים לגביהם היא עוסקת בשיווק פנסיוני כמפורט להלן :

ביטוח מנהליםקרן פנסיהביטוח בריאות וסיעודקרן השתלמותקופ"ג ופיצוייםשכיר/עצמאי/מעסיק
מגדלcheckcheckcheckcheckcheck
כללcheckcheckcheckcheckcheck
הפניקסcheckcheckcheckcheckcheck
הראלcheckcheckcheckcheckcheck
הכשרה ביטוחcheckcheckcheckcheckcheck
איילוןcheckcheckcheckcheckcheck
אליהוcheckcheck
תמיר פישמןcheckcheck
אינפיניטיcheckcheck
פסגותcheckcheck
פריזמהcheckcheck
מיטבcheckcheck
אי.בי.איcheckcheck
פרפקטcheckcheck
קואטרוcheckcheck
שחם אלטשולרcheckcheck
אקסלנסcheckcheck
ישיר בית השקעותcheckcheck
ד"שcheckcheck
אנליסטcheckcheck
גאון השקעותcheckcheck
כלל השקעותcheckcheck

.